Referencje

Urząd Gminy Warnice






   

Urząd Miasta Szczecin

Instytut Rozwoju Regionalnego W Szczecinie przeprowadził szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin w ramach realizacji projektu pn. ,,Po pierwsze kompetencje - szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin”. Szkolenie „Najnowsze zmiany w zakresie ordynacji podatkowej. Postępowania podatkowe” odbyło się W dniach 16-17 pażdziemika 2010 roku. Szkolenie zostało zaadresowane dla 53 osobowej grupy urzędników. Decyzja o wyborze ośrodka szkoleniowego okazała się słuszna.

   

Urząd Miasta Goleniów

Instytut Rozwoju Regionalnego Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania z siedzibą w Szczecinie, reprezentowane przez dr Zbigniewa Zychowicza posiada wysokie kwalifikacje w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych. Instytut opracował dla Gminy Goleniów w latach 2003 - 2004 wnioski do projektów składanych w ramach m.in. Programu Sapard, Programu Współpracy Przygranicznej PHARE, Phare Program Bałtycki.

   

Urząd Miasta Płoty

Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie opracował dla Miasta i Gminy Płoty „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Płoty na lata 2008-2015” oraz „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płotyna lata 2008-2015”. Obydwa opracowania zostały przyjęte uchwałami Rady Miasta. Wymienione dokumenty strategiczne zostały opracowane w oparciu o szerokie konsultacje społeczne, są dokumentami rzetelnie precyzującymi problemy i możliwości ich rozwiązywania w przyszłości.

   

Starostwo Powiatowe w Policach

Starosta Policki niniejszym zaświadcza, iż Instytut Rozwoju Regionalnego W Szczecinie w ramach prac nad „Strategią Rozwoju Powiatu Polickiego do 2020 roku” przeprowadził 15 spotkań konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli instytucji gminnych i powiatowych oraz z przedstawicielami środowisk zainteresowanych udziałem w pracach nad W/w opracowaniem. Zastosowana przez Instytut Rozwoju Regionalnego metodyka oraz profesjonalizm prowadzonych konsultacji społecznych oceniamy jako wysoki.

   

Miasto i Gmina Golczewo

Na podstawie wieloletniej umowy gmina Golczewo od 2003 roku współpracuje z Instytutem Rozwoju Regionalnego-Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania w Szczecinie w zakresie opracowywania wniosków na zadania inwestycyjne realizowane przy wsparciu środków unijnych. Sporządzone wnioski oraz studium wykonalności dla zadań pod nazwą: ,,Modernizacja drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Baczysław-Dargoszewo“.

   

Urząd Miasta Barlinek

Ze Stowarzyszeniem Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie współpracujemy od 01 maja 2008 r. jako klient usług W zakresie kompleksowej informacji na temat pozyskiwania środków pomocowych. Niniejszym poświadczamy, że jest to partner kompetentny i rzetelny. Wiedza i doświadczenie pracowników Instytutu Rozwoju Regionalnego umożliwiają nam skutecznie korzystać z ofert programów i konkursów, kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego i instytucji im podległych.

   

Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecinskim

Ze Stowarzyszeniem Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie współpracujemy od 01 maja 2008 r. jako klient usług W zakresie kompleksowej informacji na temat pozyskiwania środków pomocowych. Niniejszym poświadczamy, że jest to partner kompetentny i rzetelny. Wiedza i doświadczenie pracowników Instytutu Rozwoju Regionalnego umożliwiają nam skutecznie korzystać z ofert programów i konkursów, kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego i instytucji im podległych.

   

Urząd Gminy Stepnica

Ze Stowarzyszeniem Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie współpracujemy od 01 maja 2008 r. jako klient usług W zakresie kompleksowej informacji na temat pozyskiwania środków pomocowych. Niniejszym poświadczamy, że jest to partner kompetentny i rzetelny. Wiedza i doświadczenie pracowników Instytutu Rozwoju Regionalnego umożliwiają nam skutecznie korzystać z ofert programów i konkursów, kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego i instytucji im podległych.

   

Drobimex

W ramach działań zmierzających do pozyskania finansowania inwestycji w oparciu o środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej , firma Drobimex Sp. z o.o. kilkakrotnie zleciła Instytutowi Rozwoju Regionalnego w Szczecinie przygotowanie aplikacji o środki na finansowanie zamierzeń inwestycyjnych. Dzięki zaangażowaniu pracowników Instytutu oraz doskonałej znajomości tematyki związanej z programami przedakcesyjnymi oraz Sektorowymi ProgramamiProgramami Operacyjnymi.

   

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

Kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej „Basic Life Support” dla 52 osób, który odbył się 23.02.2009 został przeprowadzony profesjonalnie i z zachowaniem wszelkiej staranności przyjętej w organizacji szkoleń tego typu. Szkoleniu poddani zostali pracownicy nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie, wyznaczeni przez pracodawców do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

   

Urząd Miejski w Dobrzanach

Kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej „Basic Life Support” dla 52 osób, który odbył się 23.02.2009 został przeprowadzony profesjonalnie i z zachowaniem wszelkiej staranności przyjętej w organizacji szkoleń tego typu. Szkoleniu poddani zostali pracownicy nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie, wyznaczeni przez pracodawców do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. instytucji.

   

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Gryflandia”

Potwierdzamy, że szkolenia zostały przeprowadzone kompetentnie i sprawnie, a ich uczestnicy wysoko ocenili przygotowanie i umiejętności wykładowców. Polecamy usługi Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie także dlatego, że jest to partner solidny, profesjonalny i wiarygodny.

 

   

Urząd Gminy Osina





   

Burmistrz Płotów

..........................................................................................................................................................................................



   

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530