Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin

Instytut Rozwoju Regionalnego jest wykonawcą usługi edukacyjnej w ramach projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin".

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Czas trwania projektu: 27 luty 2012 r. - 20 czerwca 2013 r.

 

W ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych oprócz wyłanianych w trybie konkursowym programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, przewidziano realizację programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, które realizowane są w trybie systemowym.

Wprowadzenie powyższego typu projektu wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" jest kluczowym elementem polityki oświatowej. Działania projektu są spójne i wzajemnie uzupełniające się z działaniami realizowanymi w ramach projektów systemowych, realizowanych przez MEN i beneficjentów systemowych. Projekt w zakresie indywidualizacji oznacza wsparcie działań szkoły na ważnym, pierwszym etapie edukacyjnym w realizacji treści i wymagań, określonych w nowej podstawie programowej i wypracowanych w ramach projektu systemowego MEN "Doskonalenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół pod kątem zgodności z wymogami gospodarki opartej na wiedzy". Wpisuje się również w nową koncepcję udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień jak najbliżej, w środowisku ich nauczania i wychowania. Indywidualizacja pracy z uczniem w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjno - wychowawczych będzie stałym elementem nowej jakości procesu kształcenia i wychowania.

 

Do pobrania:

Karta czasu pracy nauczyciela

Rachunek dla nauczyciela

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530