PRACA W POSAGU – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „PRACA W POSAGU – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w okresie od 01.07.2005 do 31.03.2008

Tematem głównym Programu było ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy. Partnerstwo "PRACA W POSAGU" tworzyli: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Instytut Organizacji

Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego POMERANIA (ówczesna nazwa Stowarzyszenia IRR). Działania realizowane były w ramach Tematu A Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006.

Celem partnerstwa było wyrównanie szans zatrudnienia i ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy grupie beneficjentów poprzez przeciwdziałanie barierom braku kwalifikacji i niskiego poziomu wykształcenia, wynikających m.in. z utrudnionego dostępu na wsi do informacji, edukacji i usług instytucji rynku pracy, niedostosowania tych usług do rzeczywistych potrzeb oraz z braku pozytywnych wzorców rodzinnych i środowiskowych związanych z kształceniem i pracą, powodujących bezradność i apatię.

Celem partnerstwa była także zmiana negatywnego nastawienia pracodawców do zatrudniania osób ze wsi popegeerowskiej. Projekt dotyczył rodzin wiejskich, w których występuje zjawisko bezrobocia rodzinnego i pokoleniowego (czyli w których min. dwie osoby lub dwa pokolenia pozostają bez pracy), lub występuje realne zagrożenie dziedziczenia bezrobocia z powodu pozostawania bez pracy przynajmniej jednego z rodziców i przerwania przez dziecko edukacji bez uzyskania zawodu. Wdrażany był pilotażowo w czterech powiatach: choszczeńskim, gryfickim, świdwińskim, szczecineckim i objął 100 rodzin.

{gallery}praca_posag{/gallery}

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530