Struktura

 

ZAKŁAD EDUKACJI


Działalność ukierunkowaną na rozwój regionu Instytut realizuje poprzez organizację przedsięwzięć edukacyjnych: seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów i kursów. Wysoką jakość szkoleń uzyskujemy poprzez, poparty doświadczeniem, profesjonalizm oraz współpracę z wysokiej klasy prelegentami - wykładowcami wyższych uczelni, specjalistami (np. zajmującymi się sporządzaniem oraz ocenianiem projektów, sporządzaniem studiów wykonalności, analiz technicznych, biznes planów), doświadczonymi pracownikami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Izby Skarbowej.
Uczestnicy szkoleń to przede wszystkim przedstawiciele samorządów, instytucji budżetowych i organizacji pozarządowych.

Ważnym doświadczeniem organizacyjnym w zakresie szkoleń było pełnienie przez IRR funkcji Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2005-2006 i 2007-2008. Projekt był realizowany w ramach SPO RZL i POKL. W trakcie realizacji projektu przeszkolono ponad 1600 osób i udzielono ponad 1000 godzin konsultacji. Efektem pracy Instytutu, jako jednego z 49 ośrodków regionalnych w Polsce, było upowszechnienie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym oraz o możliwościach finansowania rozlicznych przedsięwzięć mieszczących się w celach EFS. Wśród uczestników szkoleń i konsultacji znaleźli się późniejsi liczni beneficjenci SPO RZL i POKL, głównie jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

ZAKŁAD OBSŁUGI FUNDUSZY


Zakład udziela pomocy partnerom w pozyskiwaniu środków na realizację ich zadań własnych, na poziomie budowania koncepcji, sporządzania dokumentów aplikacyjnych jak i rozliczania otrzymanych grantów. Największą grupą klientów są jednostki samorządu terytorialnego wraz z zależnymi od nich podmiotami. Zakład pomaga również organizacjom samorządowym, instytucjom z kręgu kultury, sportu i edukacji, organizacjom pozarządowym, organom administracji publicznej oraz innym potencjalnym beneficjentom funduszy pomocowych.

Zakład specjalizuje się w:

- opracowywaniu dokumentów strategicznych takich, jak: Strategia Rozwoju Gminy (Powiatu), Plan Rozwoju Lokalnego, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Plan Odnowy Miejscowości, Lokalny Plan Rewitalizacji,
- opracowywaniu studiów wykonalności, biznes planów, analiz oddziaływania inwestycji na środowisko oraz innych dokumentów stanowiących załączniki do składanych aplikacji,
- wykonywaniu wniosków aplikacyjnych do funduszy strukturalnych, inicjatyw wspólnotowych oraz innych funduszy krajowych i zagranicznych,
- kompleksowym doradztwie w zakresie pozyskiwania i wdrażania środków pozabudżetowych,
- informowaniu partnerów Instytutu Rozwoju Regionalnego o wszelkich możliwych środkach pomocowych dostępnych w danej chwili na określone zamierzenie.


Prawie 90 proc. projektów sporządzanych przez zespół Zakładu otrzymało dofinansowanie. Jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, poprzez przygotowane przez aplikacje, klienci Zakładu uzyskali środki na realizację swoich zadań przekraczające kwotę 100 mln euro. Po akcesji Polski do UE partnerzy Zakładu przy jego pomocy otrzymali dofinansowanie w kwocie przekraczającej 10 mln euro. Zakład stale współpracuje z ponad trzydziestoma jednostkami samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego i województw ościennych.

Zakład jednocześnie działa na rzecz rozwoju i promocji regionu zachodniopomorskiego w oparciu o instytucje regionalne i krajowe. Współpracuje z mikro, małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami świadcząc usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne takie, jak:

- analiza możliwości pozyskiwania środków pomocowych dla przedsiębiorstwa (screening),
- sporządzanie pełnej dokumentacji programowej dla ubiegającego się o środki przedsiębiorstwa (wniosek o dofinansowanie, biznes plan, harmonogram rzeczowo-finansowy, opinia o innowacyjności inwestycji etc.),
- sporządzanie studium wykonalności inwestycji,
- pomoc we wdrażaniu i rozliczaniu inwestycji zrealizowanych z funduszy strukturalnych.

Nasze Projekty

Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim”
Projekt „Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach POWER Priorytet I – Poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie
Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we  współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich  Euroregionu Pomerania
informujemy, iż 1 listopada 2013 r. w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania rozpoczęliśmy realizację projektu „Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy
PROJEKT „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego”
informujemy, iż 2 września 2013r w Partnerstwie Instytutu Rozwoju Regionalnego wraz z Powiatem Drawskim rozpoczęliśmy realizację projektu  „Dialog obywatelski Powiatu Drawskiego” w ramach Działania 5.4.2 Rozwój

Kontakt

e-mail: sekretariat@irr.szczecin.pl

fax: 91/4225473

tel: 91/4211535, 91/4211530